Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu środa, 30 czerwca 2021_cz_II

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna
Czas publikacji: 381 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 07:02:22
Liczba odtworzeń: 624
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Złożenie ślubowania przez radną Dorotę Zarzycką.
5. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.
6. Wystąpienia mieszkańców.
7. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
8. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych.
9. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
10. Przedstawienie raportu o stanie gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2020.
11. Debata nad raportem:
1.Głosy radnych
2.Głosy mieszkańców
12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna wotum zaufania.
13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2020 rok.
14. Zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy za rok 2020.
15. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2020 rok.
16. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2020.
17. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2020.
18. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
19. Dyskusja.
20. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutoriom Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2020 rok.
21. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021.
22. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028.
23. Projekt uchwały w sprawie kierunku działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącego przekazania FOTOLASERA LTI 20/20 truCAM.
24. Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.
25. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2020.
26. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
27. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Konstancin-Jeziorna za rok 2020.
28. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Konstancin-Jeziorna na rok szkolny 2021/2022.
29. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 35 usytuowanego w budynku wielorodzinnym położonym w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 5.
30. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Turowice w gminie Konstancin-Jeziorna, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 78/10 oraz 80/10 z obrębu 0022 Turowice.
31. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej 4A, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 22 z obrębu 01-24.
32. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
33. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat, nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 60/12 z obrębu 03-12 w mieście Konstancin-Jeziorna.
34. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczynek-Borowina, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 118/26 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina.
35. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2025.
36. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
37. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 3/1 z obrębu ewid. 03-19 w Konstancinie-Jeziornie.
38. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, na działce położonej w mieście Konstancin-Jeziorna.
39. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, na działce położonej we wsi Obory, gm. Konstancin-Jeziorna.
40. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 10/54 z obrębu ewid. 02-02 w Konstancinie-Jeziornie.
41. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cieciszew i terenów przyległych.
42. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Osiedla Grapa i terenów przyległych - dla działki o nr ew. 69 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.
43. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej manipulacji faktami oraz mataczenia w udostępnianiu na wniosek strony, w formie papierowej, informacji publicznej (BRM 425/2019).
44. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na niedopełnienie obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego w osobie Stanisława Grudnia pełniącego funkcję Komendanta Straży Miejskiej Konstancin-Jeziorna (BRM 47/2020).
45. Przyjęcie przez Radę Miejską stanowiska dotyczącego zagospodarowania terenów pofabrycznych w Mirkowie.
46. Korespondencja.
47. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.
48.Wniosek dot. projeltu uchwałay w sprawie ustalenia średnich cen jednostek paliwa: - wykreślenie w § 1 pkt 1 litery b) etylina 98 oraz litery d) olej verva, - wykreślenie w uzasadnieniu w tabeli kolumny „etylina 98” oraz kolumny „olej verva” - usunięcie z uzasadnienia zdania: „zebrano dane w dniu 27.05.2021"
49.wniosek dot.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków od ceny sprzedaży, w wysokości 20% od ustalonej ceny
50.wniosek o powołanie doraźnej Komisji Rady Miejskiej Ds realizacji polityki senioralnej
51.wniosek: o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami w miesiącu sierpniu 2021 w celu omówienia koncepcji mpzp rejonu ul. Kolejowej etap 1 i etap 2
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje