XXVIII Sesja Rady w dniu środa, 21 lipca 2021

Rada Gminy Latowicz
Czas publikacji: 5 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 02:00:30
Liczba odtworzeń: 119
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
10:18a)Wprowadzenie do porządku obrad w pkt 11 a pkt. pt. "Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaza oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso"
10:19b)Wprowadzenie do porządku obrad w pkt 11 b pkt. pt. "Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za inkaso"
10:343.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2021.
10:374.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Latowicz na lata 2021 – 2033.
10:395.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
10:426.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw na terenie gminy Latowicz.
10:457.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Latowicz udziałów w nieruchomościach położonych w miejscowości Wielgolas
10:488.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Wielgolas, stanowiących własność gminy Latowicz.
11:019.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za ścieki i osady ściekowe dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu.
11:0710.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Latowicz w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Latowicz.
11:1511.Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Latowicz.
11:18a)Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaza oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
11:20b)Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za inkaso
11:4612.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
12:1313.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12:1314.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12:1315.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad