Sesja Rady w dniu środa, 21 lipca 2021

Rada Miejska w Pińczowie
Czas publikacji: 382 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 02:08:04
Liczba odtworzeń: 553
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji
09:092.Stwierdzenie quorum
09:143.Przyjęcie porządku obrad
09:154.Przyjęcie protokołu Nr XXIX/2021 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 czerwca 2021 r.
09:225.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami
6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
09:38a)wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
09:49b)zryczałtowanej mięsięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Pińczów i przewodniczącego zarządu osiedla Gacki - Osiedle
09:51c)zmiany uchwały Nr XVIII/169/2020 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,
09:52d)określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pińczów, w roku szkolnym 2021/2022
09:53e)określania wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
09:55f)uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pińczów,
09:56g)określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
10:09h)przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów,
10:11i)uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów
10:12j)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fotowoltaika Zagojska” w obrębie Wola Zagojska w gminie Pińczów,
10:14k)wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
10:15l)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
10:30m)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Pińczowie, z rozliczeniem „lokal za grunt”.
10:33n)wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
10:507.Rozpatrzenie wyników z kontroli przygotowania wniosku na remont budynku stacji wąskotorowej przez Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych oraz Zamówień Publicznych przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pińczowie w dniu 10 maja 2021 r.
11:088.Interpelacje i zapytania radnych, informacje, komunikaty i wolne wnioski
11:139.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski
11:1310.Zamknięcie obrad
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Pińczowie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje