XXXVI Sesja Rady Gminy Michałowice z dnia 08 lipca 2021 r.

Rada Gminy Michałowice
Czas publikacji: 8 lipca 2021
Długość nagrania: 01:41:59
Liczba odtworzeń: 1395
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:201.Otwarcie sesji.
09:282. Przyjęcie porządku obrad.
09:303. Zatwierdzenie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Michałowice.
09:454. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice Centrum.
09:515. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszarów: „Gmina Michałowice Zachód”, „Gmina Michałowice Północ”, „Gmina Michałowice Południe”.
09:546. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska odnośnie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Michałowice na rok szkolny 2021/2022.
10:148. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XIX/137/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice.
10:169. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/138/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10:1810. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Jaśminowe Wzgórze w miejscowości Pielgrzymowice.
10:1911. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Szałwiowa w miejscowości Masłomiąca.
10:1912.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Piękna w miejscowości Raciborowice.
10:2113. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/2021 Rady Gminy Michałowice dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Michałowice.
10:2314. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/261/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 marca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadań drogowych w 2021 roku w trybie Inicjatyw Samorządowych.
10:2515. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/155/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadań drogowych w 2020 roku w trybie Inicjatyw Samorządowych.
10:3116. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2021 rok.
10:3217. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2021-2029.
11:0118. Dyskusja wolne wnioski.
11:0119. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad