Sesja Rady w dniu wtorek, 29 czerwca 2021 - wersja z napisami

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 143 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 00:50:12
Liczba odtworzeń: 254
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Stan realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2021.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kw. 2021 r.
4. Informacja Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z przeglądu występowania miejsc Barszczu Sosnowskiego.
5. Informacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał.
a)- druk Nr 1_w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Słupsk
b) - druk Nr 2_w sprawie planu pracy Rady Gminy Słupsk
c) - druk Nr 3_w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Stanięcino, gm. Słupsk.
d) - druk Nr 4_ w sprawie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Wiklino
e) - druk Nr 5_w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Redzikowo"
f) - druk Nr 6_w sprawie przyjęcia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1130 G
g) - druk Nr 7_w sprawie zaliczenie do kategorii dróg gminnych działek drogowych 608/1, 520/2, 337/1, 338/75, 338/79 w obr. Siemianice
h) - druk Nr 8 _w sprawie projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Słupsk
i) - druk Nr 9 _w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Jezierzycach
j) - druk Nr 10 _w sprawie przystąpienia do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Budowa Centrum Kultury o podwyższonym standardzie energetycznym w miejscowości Kusowo” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program Budownictwo energooszczędne. Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej.
k) - druk Nr 11_w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk w zakresie przejęcia przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Słupsk związanych z korzystaniem z Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Słupsku w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Gminy Słupsk .
l) - druk Nr 12_w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
m) - druk Nr 13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2021 rok
n) - druk Nr 14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XXX/324/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
o) - druk Nr 15 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk.
p) - druk Nr 16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Bukówka, Rogawica, Grąsino i Kukowo, gmina Słupsk
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad