Sesja Rady w dniu środa, 30 czerwca 2021

Rada Miejska w Pińczowie
Czas publikacji: 75 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 05:55:34
Liczba odtworzeń: 136
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji
09:122.Stwierdzenie quorum
09:333.Przyjęcie porządku obrad
09:344.Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/2021 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 maja 2021 r.
09:405.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów okresie między sesjami
6.Rozpatrzenie "Raportu o Stanie Miasta i Gminy Pińczów za 2020 rok":
a)wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
b)debata nad raportem
c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów wotum zaufania
14:117. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pińczów za 2020 rok wraz z rocznym sprawozdaniem sporządzonym przez samorządowe osoby prawne na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o stanie mienia komunalnego i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów:
a)wystąpienie Skarbnika Gminy
b)zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Pińczów za 2020 rok
c)odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pińczowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów za 2020 rok
d)zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pińczowie w sprawie absolutorium
e)dyskusja
f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pińczów za 2020 rok
g)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
8.Sprawozdanie finansowe z działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2020 rok:
a)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrwotnej w Pińczowie za 2020 rok
14:419.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
14:33a)zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2021 rok
14:35b)zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2021 - 2035
14:41c)udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Działoszyce z przeznaczeniem na pomoc dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku nawałnicy
14:5910.Interpelacje i zapytania radnych, informacje, komunikaty i wolne wnioski
15:0511.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski
15:0512.Zamknięcie obrad
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Pińczowie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje