Sesja Rady w dniu wtorek, 29 czerwca 2021, cz. 1

Rada Miasta Zielonka
Czas publikacji: 2 lipca 2021
Długość nagrania: 04:55:10
Liczba odtworzeń: 1179
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:361.Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
10:372.Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miasta Zielonka.
10:383.Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miasta Zielonka.
10:394.Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Zielonka o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
11:415.Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zielonka z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym sprawozdanie z działań podjętych w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych na zadania realizowane przez Gminę Zielonka.
15:226.Raport o stanie Miasta Zielonka 2020 r.:
a)przedstawienia raportu o stanie Miasta Zielonka 2020 r. przez Burmistrza Miasta Zielonka;
b)debata nad raportem o stanie Miasta Zielonka 2020 r.
15:497.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Zielonka wotum zaufania. (Druk nr 345)
16:548.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2020 r. (Druk Nr 346)
17:149.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zielonka z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. (Druk nr 347)
17:1610.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2021. (Druk Nr 348A)
17:1811.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2021 – 2029. (Druk Nr 349A)
17:1912.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii rozwoju Miasta Zielonka na lata 2021-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii. (Druk Nr 350)
17:2213.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka w rejonie ul. Polnej i Piłsudskiego dla działek z obrębu 4-90-07 numery ewidencyjne: 3, 4, 40, 41 i 38. (Druk Nr 351A)
17:2614.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka w rejonie ulic Polnej i Piłsudskiego dla działek z obrębu 4-90-07 numery ewidencyjne: 3, 4, 40, 41 i 38. (Druk Nr 352A)
17:2815.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zielonka na rok szkolny 2021/2022. (Druk Nr 353)
17:3215APodjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Zielonka na lata 2021 – 2025 (Druk Nr 356).
17:3415BPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozów autobusowych środkami lokalnego transportu zbiorowego współfinansowanych przez Miasto Zielonka. (Druk Nr 357)
17:3915CPodjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska na wniosek Fundacji „Pszczoły dla Zielonki” dotyczący sprzedaży lub dzierżawy niezabudowanej działki należącej do Miasta Zielonka przy ul. Rzecznej 7 (Druk Nr 358)
17:4116.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. (Druk Nr 354)
17:4417.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2021 r. (Druk Nr 355)
17:4518.Zapytania, wnioski, oświadczenia Radnych.
17:4619.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad