41 sesja RM , w dniu 21.06.2021 r. (cz.2)

Rada Miejska w Niemodlinie
Czas publikacji: 204 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 00:33:50
Liczba odtworzeń: 203
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad.
2.Informacja Przewodniczącego Rady o działalności międzysesyjnej oraz o zgłoszonych uwagach do protokołu z sesji.
3.Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
4.Podjęcie uchwał:
a)uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego - Druk nr 236;
b)uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa - Druk nr 237;
c)uchwała w sprawie skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej - Druk nr 238;
d)uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SZOZ w Niemodlinie - Druk nr 239;
e)uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji - Druk nr 240;
f)uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niemodlin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - Druk nr 241;
g)uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Niemodlin za 2020 rok - Druk nr 242;
h)uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Niemodlin na rok 2021 - Druk nr 243;
1)głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały na Druku nr 243.
i)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej - Druk nr 244;
j)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki - Druk nr 245;
k)uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - Druk nr 246.
5.Debata nad Raportem o stanie Gminy Niemodlin:
a)dyskusja,
b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Niemodlina wotum zaufania - Druk Nr 247.
6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za 2020r. oraz wniosku Komisji Rewizyjnej, w tym:
a)przedstawienie sprawozdań wraz z informacją o stanie mienia Gminy; wystąpienie Burmistrza Niemodlina;
b)przedstawienie opinii RIO w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niemodlin;
c)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej;
d)przedstawienie opinii RIO w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
e)podjęcie uchwał:
1)uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za 2020 rok - Druk Nr 248;
2)uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Niemodlina absolutorium - Druk nr 249.
7.Sprawy różne - informacje Radnych i Burmistrza.
8.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Niemodlinie - najnowsze transmisje z obrad

50 dni 7 godzin temu 124
50 dni 8 godzin temu 103
58 dni 10 godzin temu 112
87 dni 6 godzin temu 136
87 dni 6 godzin temu 124
143 dni 8 godzin temu 159
158 dni 6 godzin temu 175
198 dni 7 godzin temu 178
Pokaż wszystkie transmisje