41 sesja RM , w dniu 21.06.2021 r. (cz.1)

Rada Miejska w Niemodlinie
Czas publikacji: 151 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 01:45:45
Liczba odtworzeń: 131
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad.
2.Informacja Przewodniczącego Rady o działalności międzysesyjnej oraz o zgłoszonych uwagach do protokołu z sesji.
3.Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
4.Podjęcie uchwał:
a)uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego - Druk nr 236;
b)uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa - Druk nr 237;
c)uchwała w sprawie skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej - Druk nr 238;
d)uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SZOZ w Niemodlinie - Druk nr 239;
e)uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji - Druk nr 240;
f)uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niemodlin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - Druk nr 241;
g)uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Niemodlin za 2020 rok - Druk nr 242;
h)uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Niemodlin na rok 2021 - Druk nr 243;
1)głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały na Druku nr 243.
i)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej - Druk nr 244;
j)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki - Druk nr 245;
k)uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - Druk nr 246.
5.Debata nad Raportem o stanie Gminy Niemodlin:
a)dyskusja,
b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Niemodlina wotum zaufania - Druk Nr 247.
6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za 2020r. oraz wniosku Komisji Rewizyjnej, w tym:
a)przedstawienie sprawozdań wraz z informacją o stanie mienia Gminy; wystąpienie Burmistrza Niemodlina;
b)przedstawienie opinii RIO w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niemodlin;
c)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej;
d)przedstawienie opinii RIO w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
e)podjęcie uchwał:
1)uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za 2020 rok - Druk Nr 248;
2)uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Niemodlina absolutorium - Druk nr 249.
7.Sprawy różne - informacje Radnych i Burmistrza.
8.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Niemodlinie - najnowsze transmisje z obrad

5 dni 16 godzin temu 39
34 dni 12 godzin temu 81
34 dni 12 godzin temu 73
90 dni 15 godzin temu 115
105 dni 13 godzin temu 131
145 dni 14 godzin temu 129
183 dni 8 godzin temu 171
187 dni 10 godzin temu 175
Pokaż wszystkie transmisje