XXX Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu środa, 30 czerwca 2021

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 81 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 02:09:35
Liczba odtworzeń: 133
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji
5.Raport o stanie gminy za 2020r.:
a)przedstawienie raportu,
b)debata nad raportem,
c)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
6.Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020r.:
a)Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020r.:
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kleszczewo za 2020r.,
c)rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.,
d)dyskusja,
e)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.
7.Absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo za 2020r.:
a)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczewo za 2020 r.,
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2020,
c)dyskusja,
d)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczewo za 2020r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na II półrocze 2021r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2021r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
12.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kleszczewo na rok szkolny 2021/2022.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kleszczewo.
16.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa dla Komendy Wojewódzkiej Policji lokalu użytkowego nr 2 oraz udziału w nieruchomości.
18.Podjęcia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
19.Stanowisko Rady Gminy w sprawie inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym.
20.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
21.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
22.Zapytania i wolne wnioski.
23.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad