XXXIV sesja Rady Miejskiej w Namysłowie - 01-07-2021 r.

Rada Miejska w Namysłowie
Czas publikacji: 320 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 03:10:23
Liczba odtworzeń: 635
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
3.Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1)zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie,
2)zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie,
3)zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie,
4)zmiany uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
5)określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Namysłów w roku szkolnym 2021/2022,
6)rozpatrzenia skargi mieszkańców Brzegu,
7)rozpatrzenia skargi mieszkanki Namysłowa na działanie Dyrektora Przedszkola nr 1 w Namysłowie,
8)uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa na bezczynność,
9)rozpatrzenia wniosku mieszkańca Namysłowa o podjęcie działań dotyczących usunięcia reklam z ogrodzenia Parku im. Mikołaja Kopernika w Namysłowie,
10)zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2020 rok,
11)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
12)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
6.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej.
7.Sprawy różne i wolne wnioski.
8.Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
pokaż cały porządek obrad