Sesja Rady w dniu czwartek, 1 lipca 2021

Rada Gminy Strzałkowo
Czas publikacji: 1 lipca 2021
Długość nagrania: 01:26:43
Liczba odtworzeń: 1543
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXIV sesji Rady Gminy Strzałkowo.
2.Odczytanie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Strzałkowo.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy Strzałkowo z działalności międzysesyjnej.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,
b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,
c)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Skarboszewo gmina Strzałkowo,
d)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Paruszewo gmina Strzałkowo,
e)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Graboszewo gmina Strzałkowo,
f)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Szemborowo gmina Strzałkowo,
g)przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej w rejonie miejscowości Słomczyce w obrębie geodezyjnym Babin gmina Strzałkowo
h)wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Strzałkowo,
i)przyjęcia „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strzałkowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2036 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
j)zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2020 rok,
k)określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Strzałkowo na rok szkolny 2021/2022,
l)ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXVII/278/2018 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów będących uczniami szkół prowadzonych przez Gminę Strzałkowo,
m)ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VII/78/2019 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania w szkołach prowadzonych przez Gminę Strzałkowo.
7.Wolne wnioski i informacje.
8.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad