XL Sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 15 kwietnia 2021

Rada Miejska w Sosnowcu
Czas publikacji: 204 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 00:09:07
Liczba odtworzeń: 166
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
1)Stwierdzenie prawomocności poprzez głosowanie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec (druk nr 741).
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Sosnowca w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Sosnowca” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze – konkurs (typ 1 projektu Wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła) – formuła grantowa (druk nr 742).
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr 628/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2021-2040 /zmiana V/ (druk nr 743).
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr 629/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2021 rok /zmiana V/(druk nr 744).
7.Komunikaty.
8.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad