XXXVII Sesja Rady w dniu poniedziałek, 28 czerwca 2021

Rada Miasta Piechowice
Czas publikacji: 1 lipca 2021
Długość nagrania: 05:53:33
Liczba odtworzeń: 1137
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:191.Otwarcie posiedzenia Rady Miasta Piechowice.
10:532.Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
10:543.Debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Piechowice z udziałem mieszkańców.
11:124.Sprawozdanie Burmistrza Miasta Piechowice z wykonania budżetu za 2020 rok.
11:215.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Piechowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2020 rok.
11:306.Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Piechowice za 2020 rok.
11:317.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piechowice w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Piechowice za 2020 rok.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
11:38a)udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechowicach;
12:46b)udzielenia Burmistrzowi Miasta Piechowice wotum zaufania;
c)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Piechowice za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Piechowice z wykonania budżetu za 2020 rok;
d)udzielenia Burmistrzowi Miasta Piechowice absolutorium z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2020 rok;
13:11e)zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2021;
13:25f)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice;
13:38g)zmiany uchwały nr 171/XXIX/2020 Rady Miasta Piechowice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piechowice;
14:46h)kierunków działania dla Burmistrza Miasta Piechowice w zakresie szerszego wykorzystania outsourcingu w Urzędu Miasta w Piechowicach.
15:42i)ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Piechowice.
15:469.Informacje z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.
15:4910.Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
15:4911.Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta Piechowice.
16:0612.Sprawy różne.
16:0613.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad