XXXIII Sesja Rady Miasta i Gminy Kórnik - 30.6.2021

Rada Miasta i Gminy Kórnik
Czas publikacji: 117 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 03:42:02
Liczba odtworzeń: 149
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:101.Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
13:112.Wybór sekretarza obrad.
13:183.Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.
13:214.Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
14:385.Informacje Burmistrza z działalności międzysesyjnej, w tym:
a)z wykonania przetargów,
b)z pozyskiwania środków pozabudżetowych,
c)z działalności Straży Miejskiej w Kórniku,
d)z prac Komisji Bezpieczeństwa.
15:026.Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
15:35a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2021-2032
15:37b)zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
15:38c)przyjęcia projektu zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Kórnik przyjętego uchwałą nr VI/47/2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 lutego 2019 r.
15:40d)dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na terenie Miasta i Gminy Kórnik
15:42e)określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Kórnik na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców na rok szkolny 2021/2022
15:43f)nadania imienia Przedszkolu w Kamionkach
g)nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki
15:55h)nadania nazwy ulicy w miejscowości Błażejewo
15:56i)nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa
15:57j)nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa
15:58k)uchylająca uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Koninko gmina Kórnik
16:00l)nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Koninko gmina Kórnik
16:01m)nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Błażejewko gmina Kórnik
16:02n)nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Koninko gmina Kórnik
16:04o)wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy najmu nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku
16:10p)zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Kórnik
16:11r)zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
16:14s)przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi
16:16t)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zabudowy mieszkaniowej w Kamionkach w rejonie ulic: Porannej Rosy, Wiklinowej, Malwowej i Mieczewskiej, gmina Kórnik
16:18u)zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik – etap I
16:19w)skargi na dyrektora Przedszkola w Kamionkach
16:25x)przyjęcia stanowiska Rady Miasta i Gminy Kórnik odnośnie ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym
8.Interpelacje.
9.Zapytania.
10.Wnioski radnych.
16:4111.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
16:4312.Wolne głosy i wnioski. Informacje.
16:4313.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad