XXXIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 30 czerwca 2021

Rada Powiatu Ostrowskiego
Czas publikacji: 363 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 01:36:34
Liczba odtworzeń: 402
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
14:373. Przyjęcie Protokołu nr XXXII/2021 z sesji odbytej w dniu 17 czerwca 2021 roku.
14:374. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Ostrowskiego i Starosty w okresie międzysesyjnym.
14:385. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22 za rok 2020.
14:406. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/192/2021 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2021.
14:427. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/191/2021 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2021-2033.
8.Raport o stanie Powiatu Ostrowskiego w 2020 roku:
15:01a)rozpatrzenie raportu o stanie powiatu i debata nad raportem.
15:03b)podjęcie uchwały Rady Powiatu Ostrowskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Ostrowskiego wotum zaufania.
9.Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego z wykonania budżetu za rok 2020:
15:18a)rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Ostrowskiego,
15:19b)rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2020,
15:20c)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2020 wraz objaśnieniami i informacją o stanie mienia jednostki,
15:22d)przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego,
15:36e)przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2020 oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego za 2020 rok,
15:37f)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego za 2020r.,
15:54g)dyskusja,
15:55h)podjęcie uchwały Rady Powiatu Ostrowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za 2020 rok,
15:58i)podjęcie uchwały Rady Powiatu Ostrowskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego z wykonania budżetu za 2020 rok.
15:5910.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/294/2018 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020 zmienionej uchwałą nr XXII/158/2020 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku oraz zmienionej uchwałą nr XXVI/178/2020 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 8 grudnia 2020 roku.
16:0011.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/111/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie ostrowskim (V)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO2014+) zmienionej uchwałą nr XXII/157/2020 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku.
16:0312.Interpelacje i zapytania radnych.
16:0613.Wolne głosy i wnioski.
16:0614.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad