XXXIII Sesja Rady Gminy Iwanowice - 30 czerwca 2021

Rada Gminy Iwanowice
Czas publikacji: 82 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 01:49:19
Liczba odtworzeń: 171
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:241.Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
11:352.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
11:363.Informacja Przewodniczącego Rady nt. zgłoszonych interpelacji. Zapytania Radnych.
11:484.Przedstawienie raportu o stanie Gminy Iwanowice za rok 2020.
11:495.Debata nad raportem.
11:506.Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Iwanowice za 2020 r.
12:007.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iwanowice za rok 2020.
12:028.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Iwanowice za rok 2020.
12:189.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwanowice za 2020 r.
12:2310.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2021- Nr XXVIII/278/2021 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 stycznia 2021r.
12:2411.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację projektu pn.:,,Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Krakowskiego’’.
12:2812.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Iwanowice na lata 2021-2026.
12:3113.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Iwanowice oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
12:3314.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku Urzędu Gminy Iwanowice.
12:3315.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki położonej w miejscowości Zalesie, gm. Iwanowice.
12:3816.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Iwanowice dotyczącej działalności myjni samochodowej w miejscowości Biskupice gm. Iwanowice.
12:4117.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Iwanowice dotyczącej przyłączenia do kanalizacji nieruchomości położonej w miejscowości Sieciechowice gm. Iwanowice
12:5118.Informacja o przygotowaniu do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
12:5119.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13:1020.Wolne wnioski i informacje.
13:1021.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Iwanowice - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje