XXVIII Sesja Rady Miasta Ustroń 29.06.2021

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 30 czerwca 2021
Długość nagrania: 03:55:36
Liczba odtworzeń: 1198
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:051.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:052.Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XXVII sesji Rady Miasta.
14:133.Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:144.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
14:145.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:146.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ustroń na lata 2021 – 2027.
14:147.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury ”Prażakówka” w Ustroniu.
14:218.Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Ustroń w roku 2020 oraz przeprowadzenie debaty nad raportem.
14:229.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Ustroń.
14:2410.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta Ustroń absolutorium za rok 2020 oraz uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń.
14:4411.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ustroń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020.
14:4712.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustroń za 2020 r.
15:0113.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021.
15:0214.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
15:0415.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
15:0516.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
15:0717.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustroń.
15:0818.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
15:1019.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia prawa użytkowania na nieruchomości gminnej.
20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
15:1221.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym.
15:1322.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym ( ul. Chabrów).
15:1423.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (ul. A. Brody).
15:1624.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Ustroń na rok szkolny 2021/2022.
15:1825.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Ustroń.
15:2026.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń.
15:2127.Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ustroń na lata 2021 – 2027.
15:2428.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury „Prażakówka” w Ustroniu.
17:1929.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica i Równica – etap 1.
17:4930.Sprawy bieżące Miasta.
17:5231.Sprawy bieżące Rady Miasta.
17:5232.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad