Lista obecności na posiedzeniu

Adam SałataNieobecny

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 29 czerwca 2021r.

Rada Miejska Nowa Słupia
Czas publikacji: 207 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 05:23:15
Liczba odtworzeń: 620
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:041.Otwarcie sesji.
09:102. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
09:103.Przedstawienie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
09:144. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
09:195. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
09:306. Przedstawienie informacji na temat postępów wdrażania LSR, prezentacja celów, przedsięwzięć i warunków przyznawania dofinansowania w ramach naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
7. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2020 rok na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia.
10:228. Raport o stanie gminy Nowa Słupia za 2020 rok.
11:021) debata nad Raportem o stanie Gminy Nowa Słupia za 2020 rok,
11:032) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nowej Słupi wotum zaufania.
11:039. Zapoznanie się i dyskusja nad:
11:031) Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 r.,
11:032) Sprawozdaniem finansowym Gminy za 2020 r., (bilans budżetu gminy sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz zbiorczych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych tj. bilansu, rachunku zysków i strat oraz zmian w funduszu jednostki),
11:043) Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2020 roku,
11:044) Uchwałą Nr 20/2021 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nowa Słupia za 2020 rok.
11:045) Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia za 2020 rok,
11:046) Uchwałą Nr 25/2021 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
13:0010. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2020 rok.
13:0311. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia za rok 2020.
13:0412. Podjęcie uchwał:
13:041) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Targ,
13:052) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2021 – 2039,
13:063) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
13:294) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi,
13:295) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi,
13:306) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Słupia w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
13:347) w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia,
13:358) w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi,
13:369) w sprawie zmiany Uchwały Nr X/6/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów w związku z pełnioną funkcją,
13:3710) w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/32/21 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Nowej Słupi,
13:3711) w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach,
13:3812) w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Nowa Słupia na rok szkolny 2021/2022.
13:3813)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych
14:1813. Sprawy różne.
14:1814. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad