Sesja Rady w dniu czwartek, 10 października 2019

Rada Gminy Zawoja
Czas publikacji: 508 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 02:21:38
Liczba odtworzeń: 561
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:051.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:092. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
14:403.Wolne wnioski.
14:414. Odczytanie złożonych interpelacji i zapytań radnych.
15:175.Wnioski z posiedzeń stałych Komisji.
15:216.Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz pracy Wójta między sesjami.
15:287.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
15:438. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2019-2029.
16:029. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2019.
16:0610.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowości informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
16:0811. Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gminie Zawoja i nadania jej statutu.
16:1112.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XLVII/476/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Gmina Zawoja.
16:1413.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia "Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".
16:1714.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/327/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017-2023.
16:2115.Odczytanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad