Sesja Rady w dniu poniedziałek, 28 czerwca 2021

Urząd Gminy w Perzowie
Czas publikacji: 404 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 02:10:14
Liczba odtworzeń: 373
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:091.Otwarcie sesji.
15:102.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:113.Interpelacje i zapytania.
15:124.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:135.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:336.Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Perzów w 2020 roku:
15:32a)zabieranie głosu przez radnych,
15:33b)zabieranie głosu przez mieszkańców
15:357.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Perzów wotum zaufania.
15:518.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Perzów za 2020 rok.
16:099.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Perzów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
16:2610.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Perzów.
16:2911.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2021 – 2039.
16:4012.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.
16:4813.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji ,,Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Perzów na lata 2017-2020”
16:5414.Podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Perzów na lata 2021 – 2024”.
17:1315.Wolne głosy i wnioski.
17:1316.Zakończenie XXVII Sesji Rady Gminy Perzów.
pokaż cały porządek obrad