XXXIV Sesja Rady w dniu poniedziałek, 28 czerwca 2021

Rada Gminy Gilowice
Czas publikacji: 83 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 01:18:55
Liczba odtworzeń: 158
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:371.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
10:372.Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
10:383.Uchwalenie porządku obrad.
10:394.Przyjęcie protokołu z XXXIII-ej Sesji Rady Gminy Gilowice.
10:395.Interpelacje radnych (na piśmie).
10:406.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Gilowice.
10:547.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gilowice za 2020 rok.
10:548.Debata nad Raportem.
10:559.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Gilowice.
11:1010.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gilowice za 2020 rok.
11:2711.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok Wójtowi Gminy Gilowice.
11:3012.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Wspołpracy Gminy Gilowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok".
11:3313.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Gilowice od Powiatu Żywieckiego zadania zarządzania drogą powiatową nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 w zakresie pełnienia funkcji inwestora, w związku z zamiarem realizacji zadania inwestycyjnego pod nazywą: "Przebudowa drogi powiatowej 1413S MOSZCZANICA-GILOWICE-ŚLEMIEŃ-LACHOWICE w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika", polegającego na przebudowie drogi i budowie chodnika dla pieszych.
11:3414.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gilowice.
11:3615.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gilowice w 2021 roku.
11:3616.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku na finansowanie planowego deficytu budżetu gminy.
11:3817.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Gilowice.
11:3918.Podjęcie uchwaly w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/187/20 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok.
11:4019.Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gilowice w 2021 roku.
11:4820.Odpowiedzi na interpelacje zgłaszane na poprzednich sesjach.
11:5021.Wolne wnioski i zapytania.
22.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad