XXXVII sesja Rady Miejskiej w Strykowie - 28 czerwca 2021 r. godz. 10:00

Rada Miejska w Strykowie
Czas publikacji: 152 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 03:24:55
Liczba odtworzeń: 533
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:011. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
10:012. Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
10:043. Przyjęcie porządku obrad.
10:074. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Strykowie zaświadczenia Panu Adamowi Piestrzeniewiczowi o wyborze na Radnego Rady Miejskiej w Strykowie, wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Strykowie przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 r.
10:085. Złożenie ślubowania przez Radnego Pana Adama Piestrzeniewicza.
10:396. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Strykowie (XXXVII_351_2021).
10:417.Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę NrVII/58/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 marca 2019 r.w sprawie powołania Komisji budżetu Rady Miejskiej w Strykowie.
10:428. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
10:509. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Stryków za 2020 r. i przeprowadzenie debaty nad nim.
10:5110. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Strykowa (XXXVII_353_2021)
12:1911.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem z działalności finansowej Gminy Stryków za rok 2020 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Strykowa z tego tytułu:
a)odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Strykowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok,
b)przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii dotyczącej wykonania budżetu Gminy Stryków za 2020 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strykowa,
c)odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr I/70/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Strykowa za 2020 rok,
d)jawna debata budżetowa.
12:2012. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stryków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 (XXXVII_354_2021).
12:2413. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Strykowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 ( XXXVII_355_2021).
12:4714. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Dobra, Kiełmina, Swędów i Zelgoszcz (XXXVII_356_2021).
12:4815. Podjęcie uchwały w sprawie woli przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Smolicach (XXXVII_357_2021).
12:4916. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stryków na rok szkolny 2021/2022 (XXXVII_358_2021).
12:5217. Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Burmistrza Strykowa w roku budżetowym 2021 (XXXVII_359_2021).
12:5918. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok (XXXVII_360_2021).
13:0419. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/296/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2021-2030 (XXXVII_361_2021).
13:0420. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Strykowie na drugie półrocze 2021 r.
13:1221. Sprawozdanie Burmistrza Strykowa z działalności w okresie między sesjami.
13:1422. Sprawozdanie Przewodniczącego RM w Strykowie i Przewodniczących Komisji RM z działalności w okresie między sesjami.
23. Sprawy różne.
13:2024. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
13:2125. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad