XXXII Sesja Rady Miejskiej w Skawinie,środa, 23 czerwca 2021 cz. I

Rada Miejska w Skawinie
Czas publikacji: 85 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 01:12:21
Liczba odtworzeń: 99
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:021.Otwarcie sesji.
09:032.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXXI sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Skawinie.
09:043.Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
09:594.Debata nad Raportem o stanie Gminy Skawina za 2020 r.
10:015.Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina wotum zaufania za rok 2020 - jedno czytanie (projekt Przewodniczącej Rady Miejskiej, referuje: Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Ewa Masłowska).
10:236.Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2020 rok - jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej, referuje: Przewodniczący Komisji - Pan Tomasz Papież).
10:377.Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2020 rok - jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej, referuje: Przewodniczący Komisji - Pan Tomasz Papież).
10:518.Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pogotowia Ratunkowego im. Siegfrieda Greinera w Skawinie - jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Skarbnik Gminy – Pani Teresa Wątor).
11:299.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Główny Specjalista, Referat Gospodarki Przestrzennej - Pani Joanna Karaś – Janik).
11:3310.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 713/7 o pow. 0,0010 ha, położonej w obr. Radziszów, jedn. ewid. Skawina, na cele publiczne związane z realizacją projektu ciągów pieszo-rowerowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji - Pan Grzegorz Stachura).
11:5111.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań polegających na zwrocie kosztów nakładów budowlanych na rzecz Krakowskiej Spółdzielni Mleczarskiej oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od trybu przetargowego oddania w najem lokalu użytkowego na okres 24 miesięcy – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji - Pan Grzegorz Stachura).
12:2712.Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Skawina - pierwsze czytanie (projekt Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”, referuje: Przewodniczący Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” – Pan Eugeniusz Zając).
13:1013.Informacja Burmistrza o działaniach między sesjami.
14:3914.Wolne wnioski i zapytania.
14:4015.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad