XLIV Sesja Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 25 czerwca 2021

Rada Powiatu Grajewskiego
Czas publikacji: 87 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 01:17:13
Liczba odtworzeń: 200
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z XLII i XLIII sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4.Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5.Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.
6.Zatwierdzenie sprawozdań z działalności komisji Rady Powiatu Grajewskiego za 2020 r.
7.Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu grajewskiego za 2020 r.:
a)wystąpienie przewodniczącego Zarządu Powiatu,
b)debata,
c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Grajewskiego.
8.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2020 r.:
a)wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,
b)przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu powiatu za 2020 r.,
c)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Zarządu Powiatu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej,
d)dyskusja,
e)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego powiatu grajewskiego za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2020 r.,
f)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grajewskiego.
9.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie wyboru przedstawicieli powiatu grajewskiego do Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie,
b)w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie,
c)w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie,
d)w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2021,
e)w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021-2024.
10.Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
11.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad