XXXIX sesja Rady Powiatu w Gołdapi V kadencji w dniu 24.06.2021 godz. 13:00

Rada Powiatu w Gołdapi
Czas publikacji: 25 czerwca 2021
Długość nagrania: 02:30:36
Liczba odtworzeń: 1364
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:171.Otwarcie Sesji.
13:182.Przedstawienie porządku obrad.
13:203.Przyjęcie protokołów z XXXIV (34), XXXV (35), XXXVI (36), XXXVII (37), XXXVIII (38) Sesji.
13:224.Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
13:255.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
13:296.Wnioski i opinie Komisji Stałej Rady.
14:047.Raport o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2020 oraz debata.
14:118.Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi wotum zaufania.
9.Przygotowanie do udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi za 2020 rok:
14:15a)rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok,
14:30b)rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu w Gołdapi z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok,
14:32c)zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego,
14:37d)zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
14:44e)zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi o udzieleniu absolutorium,
14:47f)zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi,
14:48g)wystąpienia komisji stałych, dyskusja.
10.Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
14:52a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2020 rok,
14:55b)udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020,
14:57c)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037,
15:03d)zmian budżetu powiatu w roku 2021,
15:07e)przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027 ,
15:11f)wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gołdapskiego,
g)udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2021.
15:27h)zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi
15:30i)zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
15:3011.Interpelacje Radnych.
15:3012.Zapytania Radnych.
15:3013.Wnioski i oświadczenia Radnych.
15:3014.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
15:3015.Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
15:3016.Sprawy różne.
15:3017.Wolne wnioski.
15:3018.Głos wolny.
15:3119.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad