XLII Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 czerwca 2021 r.

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 124 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 08:00:22
Liczba odtworzeń: 389
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:061.Otwarcie obrad sesji.
16:072.Sprawdzenie kworum.
16:193.Przedstawienie porządku obrad.
17:494.Prezentacja "Siedliska Natura 2000 we wsi Nowodworce" - prof. Grażyna Łaska.
18:025.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
21:586.Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:
21:10a)debata nad raportem o stanie gminy;
21:58b)podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza.
22:197.Analiza sprawozdań Burmistrza Wasilkowa za 2020 r.
22:03a)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu. gminy za 2020 r.;
22:10b)przedstawienie Uchwały nr 19/2/21 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa za 2020 r.;
22:15c)analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 r.;
22:15d)analiza sprawozdania finansowego gminy za 2020 r.;
22:16e)analiza informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wasilków.
22:16f)analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury;
22:16g)dyskusja;
22:18h)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wasilków i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wasilków za 2020 r.
22:428.Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa:
22:40a)dyskusja;
22:42b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa za 2020 r.
22:469.Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie za 2020 r.
22:5210.Sprawozdanie z dzialalności Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie za 2020 r.
22:5411.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 r.
22:5512.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2021-2037.
22:5813.Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wasilków.
22:5914.Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wasilków.
23:0315.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oraz ustanowienie odpłatnej jednorazowo służebności gruntowej.
23:0516.Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
23:0617.Uchwała w sprawie przyjęcia projektu zmiany "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wasilków".
18.Uchwała w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego położonego na terenie Gminy Wasilków w obrębie Nowodworce będących w części w zarządzie Nadleśnictwa Supraśl.
23:0819.Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi 105425B Letniki-Jurowce.
23:1020.Uchwała w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wasilkowie.
23:1221.Uchwała w sprawie przekazania wniosku Burmistrzowi Wasilkowa.
23:1422.Uchwała w sprawie przekazania wniosku Burmistrzowi Wasilkowa.
23:2823.Uchwała w sprawie uznania skargi na działalność Kierownik MOPS za bezzasadną.
23:2924.Interpelacje i zapytania Radnych.
23:4625.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
23:5526.Sprawy różne.
00:0527.Przyjęcie protokołu XLI sesji Rady Miejskiej.
00:0528.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad