Sesja Rady Gminy Damnica w dniu 24 czerwca 2021

Rada Gminy Damnica
Czas publikacji: 24 czerwca 2021
Długość nagrania: 02:11:42
Liczba odtworzeń: 910
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b)przyjęcie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
2.Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Damnica za 2020 rok:
12:17a)debata nad Raportem,
12:17b)projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Damnica.
3.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok:
12:18a)rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok,
12:28b)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok,
12:28c)rozpatrzenie sprawozdania finansowego na 2020 rok,
d)dyskusja nad sprawozdaniami,
12:29e)projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Damnica za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Damnica za rok 2020.
4.Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Damnica za 2020 rok:
12:39a)zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Damnica o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Damnica za 2020 rok,
12:37b)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Damnica za 2020 rok,
12:40c)dyskusja,
12:40d)projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Damnica za 2020 rok.
13:185.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
13:186.Informacja z realizacji wniosków i interpelacji zgłoszonych w okresie międzysesyjnym.
13:347.Informacja o bieżącej realizacji inwestycji gminnych.
13:348.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację Programu profilaktyki boreliozy obejmującego przeprowadzenie badań laboratoryjnych dla mieszkańców Gminy Damnica.
13:419.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2021 rok.
13:4310.Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2021 - 2029.
13:4411.Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Damnica w roku szkolnym 2021/2022.
13:4512.Projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawowania pogrzebu przez Gminę Damnica.
13:4613.Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Damnica do kategorii dróg gminnych.
14:0914.Wolne wnioski i informacje.
14:0915.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad