XXIII Sesja Rady w dniu czwartek, 24 czerwca 2021 r.

Rada Gminy Miedźno
Czas publikacji: 88 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 05:13:48
Liczba odtworzeń: 125
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:081.Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności
13:372.Przyjęcie proponowanego porządku obrad
13:383.Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy
13:524.Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miedźno
14:055.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
14:106.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032
14:137.Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miedźno
14:178.Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miedźno, niestanowiących jej wyłącznej własności
14:209.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
14:2610.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
14:3011.Podjęcie uchwały w sprawie określenia cen jednostek paliwa w Gminie Miedźno na rok szkolny 2021/2022
14:3812.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
14:4113.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
14:4414.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
15:4615.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miedźno za rok 2020
16:4416.Debata nad Raportem o stanie Gminy Miedźno za rok 2020
16:5117.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźno wotum zaufania
17:1218.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
17:1719.Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miedźno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
17:4020.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok
17:5321.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji budżetu Gminy Miedźno za 2020 rok.
17:5822.Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
18:0023.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
18:1824.Wolne wnioski
18:1825.Zakończenie obrad XXIII Sesji
pokaż cały porządek obrad