2021.06.24 - XXXII sesja Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023 (w trybie zdalnym)

Rada Miejska w Krotoszynie
Czas publikacji: 213 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 07:21:10
Liczba odtworzeń: 533
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:131.Otwarcie sesji
10:152. Ustalenie porządku obrad
10:163. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
10:274. Interpelacje i zapytania radnych
10:315. Wnioski radnych oraz wnioski i zapytania sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
10:336. Wystąpienia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej
12:587. Debata nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Krotoszyn w roku 2020 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krotoszyna wotum zaufania
8. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz podjęcie uchwał w sprawie:
14:21a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Krotoszyn za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2020 rok
14:30b) udzielenia Burmistrzowi Krotoszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2020 rok
15:379. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
15:40a) nadania nowych nazw ulic na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn
15:56b) określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta i Gminy Krotoszyn
16:01c) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Krotoszyn na rok szkolny 2021/2022
16:10d) zmiany uchwały nr XXVI/250/2020 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn
16:41e) zmian w budżecie na 2021 rok
16:4711. Informacja o pracy Burmistrza Krotoszyna w okresie międzysesyjnym
16:4812. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej
17:2113. Wolne głosy
17:2214. Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad