Sesja Nr XVI/19 Rady Gminy Świerklaniec w dniu 30 września 2019

Rada Gminy Świerklaniec
Czas publikacji: 237 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 02:43:24
Liczba odtworzeń: 274
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:061.Otwarcie sesji.
15:122.Przedstawienie porządku obrad.
15:233.Informacja Wójta Gminy z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu w 2018 r.
15:324.Informacja Wójta Gminy Świerklaniec o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za I półrocze 2019 r.
15:345.Informacja Wójta Gminy Świerklaniec o gospodarce nieruchomościami Gminy za I półrocze 2019 r.
15:546.Informacja Wójta Gminy o stanie inwestycji związanej z budową kanalizacji na terenie Gminy.
15:567.Sprawozdanie z realizacji zadań nad Zalewem Nakło – Chechło.
16:008.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 124 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/108/07 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Gminy odnośnie działań Powiatu tarnogórskiego zmierzających do przejęcia całego obszaru jeziora Nakło – Chechło.
16:039.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 125 w sprawie zmiany regulaminu ustalania wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Świerklaniec.
16:0510.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 126 w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/497/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu.
16:0911.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 127 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
16:3612.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 128 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję 2020 - 2023.
16:4513.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 129 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na kadencję 2020 – 2023.
16:4714.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 130 w sprawie przyjęcia nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
16:5115.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 131 w sprawie zbycia nieruchomości.
16:5616.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 132 w sprawie zbycia nieruchomości.
16:5717.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 133 w sprawie zbycia nieruchomości.
16:5818.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 134 w sprawie zbycia nieruchomości.
16:5919.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 135 w sprawie zbycia nieruchomości.
17:0020.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 136 w sprawie zbycia nieruchomości.
17:0121.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 137 w sprawie zbycia nieruchomości.
17:0322.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 138 w sprawie zbycia nieruchomości.
17:0423.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 139 w sprawie zbycia nieruchomości.
17:0524.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 140 w sprawie zbycia nieruchomości.
17:0625.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 141 w sprawie zbycia nieruchomości.
17:0726.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 142 w sprawie zbycia nieruchomości.
17:0927.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 143 w sprawie zbycia nieruchomości.
17:1028.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 144 w sprawie zbycia nieruchomości.
17:1329.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 145 w sprawie zbycia nieruchomości.
17:2830.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 152 w sprawie zbycia nieruchomości.
17:3131.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 146 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/85/19 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia gminnego udziału w prawie własności nieruchomości.
17:3632.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 147 w sprawie aktualności studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklaniec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklaniec.
17:3833.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 148 w sprawie zmiany uchwały nr LII/341/17 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
17:4134.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 149 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
17:4435.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 150 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
17:4536.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 151 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2019-2037.
17:4537.Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26.08.2019 r.
17:4638.Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
17:4639.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
17:4740.Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
17:4741.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad