Sesja Rady Miejskiej Góry Kalwarii nr LIV w dniu 23 czerwca 2021, godz. 10:00

Rada Miejska Góry Kalwarii
Czas publikacji: 214 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 07:28:58
Liczba odtworzeń: 320
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:031.Otwarcie LIV sesji Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad.
10:132.Przedstawienie porządku obrad.
11:073.Sprawozdanie burmistrza o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
11:094.Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Góra Kalwaria na rok szkolny 2021/2022 w związku ze zwrotem rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
11:105.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji i funkcjonowania przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
11:116.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe dochodów na wydzielonym rachunku.
11:117.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Góra Kalwaria.
11:128.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii jako jednostki obsługującej jednostki oświatowe gminy zaliczane do sektora finansów publicznych oraz zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii.
11:139.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Ługówka – część I.
11:1410.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – rejon ul. Papczyńskiego – etap I.
11:1411.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Moczydłów- część II.
11:1512.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wojciechowice – część północna I.
11:1513.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Krzaki Czaplinkowskie – część południowa.
11:1614.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Szymanów i Łubna.
11:1715.Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Moczydłów – rejon ul. Lipkowskiej – ETAP I.
11:1816.Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dobiesz - rejon Chojnowskiego Parku Krajobrazowego - część II.
11:1817.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Solec.
11:1918.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Góra Kalwaria we wsi Krzaki Czaplinkowskie, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 194/4 i 194/8.
11:2019.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania na czas nieoznaczony zabudowanej nieruchomości, położonej w Górze Kalwarii, w obrębie 1-02, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37/1, stanowiącej własność Gminy Góra Kalwaria, na rzecz Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii.
11:2119.1.Projekt uchwały w sprawie kierunku działania Burmistrza.
11:2220.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.
21.Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Góra Kalwaria.
11:2322.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowo- rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Góra Kalwaria.
11:2323.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej.
11:2424.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania.
11:2524.1.Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
11:2625.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Góra Kalwaria na lata 2021 – 2028.
11:2726.Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
11:2827.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii za 2020r.
11:5128.Debata nad Raportem o stanie gminy Góra Kalwaria za rok 2020:
15:181)zabranie głosu przez Radnych Rady Miejskiej Góry Kalwarii,
15:192)zabranie głosu przez mieszkańców gminy.
15:2129.Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
30.Procedura absolutoryjna:
15:231)zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy, sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia gminy za 2020 rok;
15:312)zapoznanie się z opinią RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok;
15:423)zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria za 2020 rok;
15:454)zapoznanie się z opinią RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium za 2020 rok;
15:555)rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego gminy za 2020 rok;
15:586)projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Góra Kalwaria za 2020 rok;
15:597)projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria absolutorium za 2020 rok.
15:5931.Informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych wnioskach w sprawie dokonania poprawek lub uzupełnienia protokołu z LII sesji w dniu 26.05.2021 r. oraz LIII nadzwyczajnej sesji w dniu 27.05.2021 r.
32.Sprawy różne:
16:21a)pytania mieszkańców i odpowiedzi,
17:20b)pytania radnych i odpowiedzi,
17:20c)wolne wnioski,
17:30d)informacje.
17:3033.Zamknięcie LIV sesji Rady Miejskiej
pokaż cały porządek obrad