XXXIV sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 23 czerwca 2021r.

Rada Powiatu w Oświęcimiu
Czas publikacji: 214 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 02:56:17
Liczba odtworzeń: 541
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:13IOtwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:13IIUstalenie porządku obrad.
14:14IIIPrzyjęcie protokołu Nr XXXIII/2021 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 maja 2021 r.
14:14IVSprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności i wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach za okres od 11 maja 2021 r. do 8 czerwca 2021 r.
14:18VInterpelacje i zapytania radnych.
VIRozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
15:251.zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – druk 6
15:282.oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 7
15:303.zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – druk 8
15:314.oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu – druk 9
15:335.zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za 2020 rok – druk 5
15:356.zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok Nr XXVII/240/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r. wraz z autopoprawkami- druk 14
15:377.zmiany uchwały Nr XXVII/241/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego - druk 15
15:588.wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie dla EURO-MED Spółka z o.o. gruntu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu - druk 3
16:009.założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kętach i włączenia jej w skład Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach - druk 1
16:0910.przystąpienia do Związku Powiatów Polskich - druk 4
16:1011.przekazania zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach gminy Brzeszcze i udzielenia dotacji na ten cel - druk 10
16:1112.zmiany uchwały Nr XXVI/236/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/405/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” - druk 11
16:2913.rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu - druk 12
16:3314.rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Oświęcimiu - druk 13
16:4115.udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty na realizację zadania „zakup wysokowydajnej, przewoźnej pompy powodziowej” - druk 16
16:42VIIOdpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16:52VIIIWnioski i oświadczenia radnych.
16:55IXSprawy bieżące
16:55XZamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad