Sesja Rady Miejskiej w Mikołowie w dniu 22.06.2021

Rada Miejska Mikołowa
Czas publikacji: 421 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 03:33:18
Liczba odtworzeń: 414
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji nr XLII/42/2021.
16:384.Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:
a)przedstawienie raportu o stanie gminy,
b)debata nad raportem,
c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi miasta Mikołowa wotum zaufania.
16:435.Wręczenie przez Burmistrza Mikołowa, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczeń państwowych zasłużonym osobom z powiatu mikołowskiego.
6.Wykonanie budżetu za 2020 rok:
a)przedstawienie:
1)sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2020 rok,
2)sprawozdania finansowego Gminy Mikołów za 2020 rok,
3)opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok,
4)informacji o stanie mienia Gminy Mikołów,
5)opinii komisji stałych Rady Miejskiej,
6)wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej;
b)podjęcie uchwał w sprawie:
1)zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2020 rok,
2)udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2020 rok.
18:257.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w budżecie na 2021 rok;
b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2032;
c)dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków;
d)udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej (3.000,- zł);
e)aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mikołów;
f)określenia średniej ceny paliwa w gminie Mikołów w roku szkolnym 2021/2022;
g)ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych;
h)sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
i)uzupełnienia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku”;
j)zatwierdzenia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mikołów
k)zmiany uchwały nr XXXIX/354/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowalnych, z jakich mogą być wykonane;
l)warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego;
m)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2021 (1.636.877,- zł).
18:318.Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
18:319.Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
18:3210.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Odpowiedzi Burmistrza na:
a)interpelcje,
b)zapytania i wnioski.
19:2212.Wolne głosy.
pokaż cały porządek obrad