XV Sesja Rady w dniu czwartek, 26 września 2019

Rada Miejska w Nidzicy
Czas publikacji: 237 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 04:48:19
Liczba odtworzeń: 241
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:131.Otwarcie sesji Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:372.Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
10:573.Sprawozdanie Komisji Rady Miejskiej w Nidzicy z pracy w okresie międzysesyjnym.
11:024.Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.
11:085.Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej.
11:086.Sprawozdanie z działalności spółek gminnych za 2018 r.
11:197.Apel Rady Miejskiej w Nidzicy do dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców placówek oświatowych gminy Nidzica.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
12:131)projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2019 rok;
12:152)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2019-2036;
12:203)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nidzicy na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale;
12:224)projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych - Grzegórzki, Bartoszki i Waszulki;
12:235)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy Nidzica;
12:426)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Rozdroże, obręb Olszewo);
-projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia;
12:437)projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023;
8)projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nidzicy.
13:339)projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
13:409.Zapoznanie z wynikiem kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
14:5310.Sprawy bieżące, informacje, oświadczenia.
pokaż cały porządek obrad