XXXII Sesja Rady Gminy Konopiska w dniu wtorek, 22 czerwca 2021 - część 1

Rada Gminy Konopiska
Czas publikacji: 421 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 00:27:11
Liczba odtworzeń: 428
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI sesji Rady Gminy Konopiska.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy. (dotyczy działki 767/37)
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy. (dotyczy działki 769/12)
8.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Konopiska za rok 2020, debata.
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Konopiska wotum zaufania.
10.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
11.Odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
12.Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Konopiska za 2020 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Konopiska za 2020 rok.
13.Odczytanie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2020 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2020 rok.
16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Konopiska.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Konopiska na lata 2021-2026.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach”.
21.Sprawy różne i zapytania.
22.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad