Sesja Rady w dniu czwartek, 26 września 2019

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 238 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:20:26
Liczba odtworzeń: 196
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:031.Otwarcie posiedzenia.
11:062.Stwierdzenie prawomocności obrad.
11:073.Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
11:134.Przyjęcie porządku obrad.
11:265.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
11:276.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku zobowiązań na realizację wniosku z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa mostu nr JNI 01003127 w ciągu DP nr 1820R w m. Walawa“ o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Powiatu Przemyskiego w budżecie na 2019 rok.
11:297.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku zobowiązań na realizację wniosku z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany – Zalesie – Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu“ o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Powiatu Przemyskiego w budżecie na 2019 rok.
11:328.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2019 rok.
11:509.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2019 rok.
11:5210.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr V/23/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
11:5511.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których Powiat Przemyski jest organem prowadzącym.
11:5812.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego zmieniającej Uchwałę Nr III/14/2018 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przemyskiego na lata 2019-2020.
12:0113.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemyślu.
12:0414.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/34/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 13 marca 2019 r. dotyczącej określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla Powiatu Przemyskiego w 2019 roku.
12:1015.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w związku z remontem drogi powiatowej w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2417R w km 0+000-3+440, nr 2418R w km 0+000-1+390, nr 2107R w km 4+295-5+545 i nr 2421R w km 0+300-2+720 wraz z przebudową mostu w km 0+730 w ramach sieci TEN-T”.
16.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłe załatwienie sprawy przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu .
12:1517.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu.
12:5418.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
12:5419.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad