Sesja Rady w dniu 21 czerwca 2021r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 412 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 01:03:13
Liczba odtworzeń: 553
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:041.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:062.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:153.Rozpatrzenie "Raportu o stanie Miasta Łaziska Górne za 2020 r."
15:13a)przedstawienie "Raportu o stanie Miasta Łaziska Górne za 2020 r.";
15:13b)debata nad przedstawionym "Raportem o stanie Miasta Łaziska Górne za 2020 r.";
15:15c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne wotum zaufania;
4.Ocena wykonania budżetu miasta za 2020 r. wraz z wykonaniem planu zadań rzeczowo-finansowych ; absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2020 r.
15:15a)informacja o działalności Burmistrza Miasta w 2020 r. ;
15:18b)opinia Komisji Budżetu i Finansów RM;
15:29c)wniosek Komisji Rewizyjnej RM oraz uzasadnienie do wniosku;
15:29d)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r.;
15:30e)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej RM;
15:35f)dyskusja (opinie pozostałych Komisji, radnych);
15:36g)głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2020 r.
15:38h)głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 r.
15:465.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na rok 2021 uchwalonym Uchwałą Nr XXVI/265/20 z dnia 22.12.2020 r.
15:476.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXVI/266/20 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego zadań do realizacji w roku 2021 r.
15:497.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXVI/264/20 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.
15:508.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych.
15:519.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XLIII/456/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
15:5110.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Łaziska Górne na rok szkolny 2021/2022.
15:5211.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości gruntowych na rzecz Powiatu Mikołowskiego.
15:5312.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 509/49 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Pocztowej.
15:5513.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach oznaczonych numerami 1117/18 , 1557/18 , 1559/18 oraz 1320/22 położonych w Łaziskach Górnych przy ul. Ogrodowej.
15:5814.Informacja Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
16:0115.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
16:0316.Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych na II półrocze 2021 r.
16:0317.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

25 dni 22 godziny temu 80
46 dni 23 godziny temu 120
74 dni 20 godzin temu 142
102 dni 19 godzin temu 332
137 dni 23 godziny temu 239
186 dni 23 godziny temu 355
235 dni 22 godziny temu 454
256 dni 23 godziny temu 715
326 dni 23 godziny temu 500
341 dni 16 godzin temu 470
369 dni 21 godzin temu 478
Pokaż wszystkie transmisje