Sesja Rady w dniu 21 czerwca 2021r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 91 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 01:03:13
Liczba odtworzeń: 146
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:041.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:062.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:153.Rozpatrzenie "Raportu o stanie Miasta Łaziska Górne za 2020 r."
15:13a)przedstawienie "Raportu o stanie Miasta Łaziska Górne za 2020 r.";
15:13b)debata nad przedstawionym "Raportem o stanie Miasta Łaziska Górne za 2020 r.";
15:15c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne wotum zaufania;
4.Ocena wykonania budżetu miasta za 2020 r. wraz z wykonaniem planu zadań rzeczowo-finansowych ; absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2020 r.
15:15a)informacja o działalności Burmistrza Miasta w 2020 r. ;
15:18b)opinia Komisji Budżetu i Finansów RM;
15:29c)wniosek Komisji Rewizyjnej RM oraz uzasadnienie do wniosku;
15:29d)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r.;
15:30e)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej RM;
15:35f)dyskusja (opinie pozostałych Komisji, radnych);
15:36g)głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2020 r.
15:38h)głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 r.
15:465.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na rok 2021 uchwalonym Uchwałą Nr XXVI/265/20 z dnia 22.12.2020 r.
15:476.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXVI/266/20 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego zadań do realizacji w roku 2021 r.
15:497.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXVI/264/20 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.
15:508.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych.
15:519.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XLIII/456/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
15:5110.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Łaziska Górne na rok szkolny 2021/2022.
15:5211.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości gruntowych na rzecz Powiatu Mikołowskiego.
15:5312.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 509/49 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Pocztowej.
15:5513.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach oznaczonych numerami 1117/18 , 1557/18 , 1559/18 oraz 1320/22 położonych w Łaziskach Górnych przy ul. Ogrodowej.
15:5814.Informacja Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
16:0115.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
16:0316.Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych na II półrocze 2021 r.
16:0317.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje