Sesja Rady w dniu poniedziałek, 30 września 2019

Rada Gminy Jabłonna
Czas publikacji: 238 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:00:19
Liczba odtworzeń: 249
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
14:413.Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu urbanistycznego dla studentów na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego centrum Jabłonny.
15:004.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania plnu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
15:145.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019- 2036.
15:236.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Jabłonna.
15:297.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/325/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna.
15:368.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Legionowskiego.
15:389.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
15:4410.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
15:4911.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi i gminie Jabłonna.
16:0912.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Trzciany, gminie Jabłonna.
16:1613.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennych położonych we wsi Jabłonna.
16:4614.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności części działki ewidencyjnej nr 499/6 położonej we wsi Jabłonna.
16:5115.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie prawa użytkowania wieczystego działek ewidencyjnych: nr 2123 położonej we wsi Jabłonna, nr 250/2 położonej we wsi Skierdy, nr 227/23, 1356 i 227/24 położonych we wsi Chotomów.
17:4516.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników
19:3817.Analiza porównawcza w zakresie gospodarko wodno- ściekowej.
18.Sprawozdania i informacje:
19:411.Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
19:452.Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
19:5319.Interpelacje i zapytania radnych.
20:3520.Wolne wnioski i informacje.
pokaż cały porządek obrad