Sesja Rady w dniu czwartek, 10 czerwca 2021

Urząd Gminy w Perzowie
Czas publikacji: 17 czerwca 2021
Długość nagrania: 01:16:15
Liczba odtworzeń: 798
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:051.Otwarcie sesji.
15:062.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:063.Interpelacje i zapytania.
15:164.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:165.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:196.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
15:207.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Perzów na lata 2021-2026.
15:248.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Perzów
15:279.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ciepła na źródła ekologiczne oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Perzów.
15:3310.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wykonywania i finansowania zadań w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Perzów w 2021r.
15:4011.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2021 – 2039.
15:5412.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.
16:0013.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych.
16:1814.Wolne głosy i wnioski.
16:1815.Zakończenie XXVI Sesji Rady Gminy Perzów.
pokaż cały porządek obrad