Sesja Rady w dniu poniedziałek, 30 września 2019

Rada Miejska w Sulęcinie
Czas publikacji: 108 dni 4 godziny temu
Dłuugość nagrania: 03:44:15
Liczba odtworzeń: 115
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:381.Otwarcie XV sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
15:392.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
15:423.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulęcina w okresie między sesjami.
15:444.Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku
16:225.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gminnej na okres 20 lat.
16:246.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowej w drodze zamiany.
16:277.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
16:298.Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej.
16:309.Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Sulęcin”.
16:3110.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Sulęcina.
17:3611.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
18:1712.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
18:1813.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku Sulęcin - Ostrów"
18:2114.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2034 .
15.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i przedszkoli , dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulęcin dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego , funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród ,warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
18:3016.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielenia i rozliczenia dotacji w 2019 roku.
18:3417.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń .
18:3818.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulęcin
18:5519.Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacji.
18:5520.Zamknięcie XV sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie
pokaż cały porządek obrad