XXVI Sesja Rady Gminy Wierzbica, 17 czerwca 2021 r.

Rada Gminy Wierzbica
Czas publikacji: 96 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 01:39:30
Liczba odtworzeń: 198
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

08:361.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
08:372.Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji.
08:413.Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
08:414.Interpelacje i zapytania radnych.
08:455.Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy za 2020 rok wraz z oceną zasobów pomocy społecznej.
08:546.Debata nad Raportem o stanie Gminy Wierzbica za 2020 rok.
09:087.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
09:258.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
09:269.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
09:2710.Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia przez Szkołę Podstawową im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych gminy.
09:2911.Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbica.
09:3212.Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
09:3413.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
09:3614.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
09:4615.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
09:46a)Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
10:0916.Wolne wnioski.
10:0917.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Wierzbica - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje