XII Sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji

Rada Miasta Zgierza
Czas publikacji: 279 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 04:26:51
Liczba odtworzeń: 350
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:031.Otwarcie sesji.
10:102. Wręczenie stypendiów edukacyjnych Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia w nauce.
10:123. Podziękowania za wywalczenie tytułu Mistrza Polski w łucznictwie.
10:274. Uwagi do porządku obrad.
10:18a)Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
10:185. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
10:446. Interpelacje i zapytania radnych.
10:477. Wnioski jednostek pomocniczych.
10:558. Zapytania mieszkańców.
10:579. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany uchwały Nr LII/634/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 roku w sprawie korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz na liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz,
11:02a)rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów,
11:26b) trybu i sposobu nadawania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”,
11:29c) ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Zgierza i jej organów oraz organów jednostek pomocniczych miasta Zgierza
11:49d) nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Zgierza”,
13:12e) wyboru ławników na lata 2020-2023,
13:13f) wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Proboszczewice - Lućmierz w Zgierzu,
13:17g) ustalenia bezpłatnych przejazdów autobusowych w dniu 1 listopada
13:19h) przyjęcia Programu wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja II,
13:21i) ustalenia przebiegu ul. Wierzbowej w Zgierzu,
13:22j) ustalenia przebiegu ul. Kasztanowej w Zgierzu,
13:24k) przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz w 2019 roku dotacji od Powiatu Zgierskiego w celu realizacji zadań z zakresu zbiorowego transportu publicznego,
13:32l) zaciągnięcia w 2019 roku kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
13:37m) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2019 w zakresie zadań własnych,
13:38n) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.
13:5511. Informacja na temat realizacji przebudowy układu torowego i sieci trakcyjnej linii tramwajowych na terenie miasta Zgierza.
13:5612. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2019 r.
13:5813. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
13:5914. Oświadczenia radnych.
14:1015. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
14:2216. Zapytania i wolne wnioski.
14:2517. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
14:2518. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad