XXVIII sesja Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 czerwca 2021 godz.15.00

Rada Gminy Pawłowice
Czas publikacji: 222 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 02:54:17
Liczba odtworzeń: 381
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z XXVII sesji z dnia 01 czerwca 2021 r.
4.Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
7.Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy:
a)debata nad raportem
b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pawłowice
8.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok:
a)przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowice za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
c)dyskusja,
d)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pawłowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
9.Absolutorium za 2020 rok:
a)przedstawienie informacji Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli,
b)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
c)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
d)dyskusja,
17:46e)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowice.
17:5310.Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
17:5311.Wolne głosy i wnioski.
17:5312.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad