Sesja Rady w dniu piątek, 27 września 2019

Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
Czas publikacji: 117 dni 12 godzin temu
Dłuugość nagrania: 04:43:46
Liczba odtworzeń: 113
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wskazanie wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za obliczanie wyników głosowań imiennych.
4. Informacje przewodniczącego o wprowadzonych autopoprawkach do porządku obrad.
5. Wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
12:551. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze;
13:102. zmian w budżecie gminy na rok 2019;
13:163. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2029;
4. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu /tj. lok użytkowy nr 1 położony w budynku nr 1 przy Placu Wolności/;
13:335.zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości przejmowane przez Powiat Kłodzki;
13:566. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bystrzyca Kłodzka do Klastra Energii ARES;
14:017. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka;
8. zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka;
14:069. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedna w granicy miasta Bystrzyca Kłodzka oraz części obrębu Pławnica, gmina Bystrzyca Kłodzka;
14:0910. o uchyleniu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej;
15:0311. wyboru ławnika do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Kłodzku;
15:4012. wyboru ławników do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Kłodzku;
15:4313. zrzeczenia się tytułu Honorowego Obywatela Bystrzycy Kłodzkiej.
15:5214.skargi na działalność Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej;
15:588. Wykonanie planów finansowych przez instytucje kultury i samorządowy zakład budżetowy w Bystrzycy Kłodzkiej za I półrocze 2019 r.
15:599. Informacja przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej sesji.
16:0910. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
16:1011. Interpelacje i zapytania radnych.
16:1112. Informacje Przewodniczącego Rady.
16:4213. Sprawy różne.
16:4214. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad