XII Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu poniedziałek, 30 września 2019

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 286 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 01:31:23
Liczba odtworzeń: 341
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzednich Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności oddziałów gimnazjalnych włączonych w strukturę Szkoły Podstawowej im. Walczących o Niepodległość w Kleszczewie oraz Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Tulcach
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/221/2009 w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo
7.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tulce.
8.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Gowarzewo.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników:
a)powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b)przedstawienie informacji o kandydatach,
c)przedstawienie zasad głosowania,
d)przeprowadzenie tajnego głosowania,
e)odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania,
f)podjecie uchwały stwierdzającej wybór ławników
12.Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie w tym realizacja Programu Rodzina 500+, działalność świetlic środowiskowych w okresie wakacji.
13.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
14.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
15.Zapytania i wolne wnioski.
16.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad