Sesja Rady Miejskiej w Chorzelach XXXVI w dniu piątek, 11 czerwca 2021

Rada Miejska w Chorzelach
Czas publikacji: 13 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 02:12:14
Liczba odtworzeń: 97
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:011.Otwarcie sesji.
13:012.Stwierdzenie prawomocności obrad.
13:013.Przyjęcie porządku obrad.
13:014.Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.
13:015.Interpelacje.
13:176.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami
7.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy za 2020 rok:
13:34a)Debata nad przedstawionym raportem o stanie Gminy,
13:36b)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele wotum zaufania.
8.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chorzele za 2020 rok:
13:51a)Zapoznanie się z treścią Uchwały nr 3.e./250/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
13:54b)Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
13:56c)Zapoznanie się z treścią uchwały nr 3.f./147/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele za 2020 rok.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
13:57a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chorzele za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorzele za 2020 rok,
13:59b)zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Chorzele za 2020 rok,
14:01c)udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele za 2020 rok,
14:03d)Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034,
14:08e)zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
14:05f)ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele,
14:09g)wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
14:11h)określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Chorzele,
14:21i)nadania nazwy ulicy,
14:22j)określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
14:24k)zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chorzelach Nr 15/III/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chorzele.
14:4810.Zapytania i wolne wnioski.
14:4811.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad