XXVIII sesja Rady Gminy Płużnica w dniu 10 czerwca 2021 r. (czwartek).

Rada Gminy Płużnica
Czas publikacji: 13 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 02:13:06
Liczba odtworzeń: 49
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji:
1) stwierdzenie quorum,
2) wyznaczenie Sekretarza obrad,
3) przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy,
4) przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Płużnica, Przewodniczącego Rady Gminy Płużnica oraz Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Składanie pisemnych wniosków i interpelacji.
4. Raport o stanie gminy:
1) Przedstawienie raportu o stanie gminy,
2) Debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy,
3) Głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania:
a) Uchwała Nr XXVIII/198/2021 – w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płużnica wotum zaufania.
5. Procedura absolutorium
1) Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2020 r.
2) Sprawozdanie finansowe Gminy Płużnica za 2020 r.
3) Informacja o stanie mienia Gminy Płużnica.
4) Uchwała Nr 9/S/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Płużnica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
5) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Płużnica z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2020 r.
6) Uchwała Nr 6/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Płużnica za 2020 rok.
7) Dyskusja nad sprawozdaniami i przedstawionymi dokumentami,
8) Głosowania:
a) Uchwała Nr XXVIII/199/2021 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Płużnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.
b) Uchwała Nr XXVIII/200/2021 – w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płużnica absolutorium z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2020 r.
6. Podjęcie uchwał:
1) XXVIII/201/2021 – w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy Płużnica,
2) XXVIII/202/2021 – w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
3) XXVIII/203/2021 – w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Płużnica na lata 2021 - 2035,
4) XXVIII/204/2021 – w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej,
5) XXVIII/205/2021 – w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej „Płużnicka Edukacja”,
6)XXVIII/206/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad