XXXV Sesja Rady Miejskiej w dniu, 10.06.2021 (napisy wkrótce)

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 13 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 12:13:22
Liczba odtworzeń: 286
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:061.Otwarcie obrad.
09:362.Przedstawienie porządku obrad.
09:523.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
10:194.Interpelacje i zapytania radnych.
11:425.Omówienie Raportu o stanie Gminy Miasta Augustów za 2020 rok.
16:346.Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasta Augustów za 2020 rok.
16:367.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Augustowa wotum zaufania.
16:558.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
16:589.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie absolutorium za 2020 rok Burmistrzowi Miasta Augustowa:
a)przedstawienie przez Komisję Rewizyjną uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa za 2020 rok,
b)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa za 2020 rok.
17:2010.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok.
11.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
17:23a)określenia wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
18:27b)zmiany uchwały Nr XXVII/299/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów,
19:01c)zmiany uchwały Nr XXVII/300/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
19:06d)zmiany uchwały Nr XXVIII/308/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilonoprawny, przypadających Gminie Miasto Augustów lub jej jednostkom organizacyjnym,
19:09e)zmian budżetu miasta na 2021 rok,
19:17f)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034,
19:26g)przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi radnego Rady Miejskiej w Augustowie na uchwałę Nr XXXIII/372/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy oraz udzielenia odpowiedzi na skargę,
19:29h)przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi radnej Rady Miejskiej w Augustowie na uchwałę Nr XXXIII/373/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy oraz udzielenia odpowiedzi na skargę,
20:22i)przyjęcia apelu w przedmiocie wezwania do zaprzestania wycinki starodrzewu i tworzenia zrębów zupełnych na terenie Gminy Miasta Augustów
21:1412.Wolne wnioski oraz omówienie interpelacji i zapytań radnych.
21:1413.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Augustowie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje