XXXII Sesja Rady w dniu czwartek, 10 czerwca 2021

Rada Miejska w Niepołomicach
Czas publikacji: 13 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 02:20:33
Liczba odtworzeń: 150
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXXII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach i sprawdzenie kworum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
4.Informacja nt. działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na 2021r.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2021-
7.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu finansowania inwestycji pn.: "Modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Niepołomice".
8.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Wielickiego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach za rok obrotowy 2020.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Zarządu Województwa Małopolskiego o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej wprowadzenia na obszarze gminy Niepołomice ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/396/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie Statutu "Przystań" Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Niepołomicach.
15.Podjęcie uchwały określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego - o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 7 ust. 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 20219 r. poz. 2133 z późn. zm.)
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/325/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 września 2016 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Podłęże.
18.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. (ul. Przyjazna)
19.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. (ul. Orzechowa)
20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki 858/4 - Podłęże)
21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działek 198/4 i 198/6 - Ochmanów)
22.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki 199/5 - Ochmanów)
23.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki 199/7- Ochmanów)
24.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki 201/4 Ochmanów)
25.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 201/9 - Ochmanów)
26.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 222/2 - Ochmanów)
27.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę), w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
28.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie (w trybie bezprzetargowym), na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata - do nieodpłatnego używania z prawem pobierania pożytków - zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice.
29.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa- Agencji Mienia Wojskowego.(dotyczy działki 2564/91- Niepołomice)
30.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa- Agencji Mienia Wojskowego.(dotyczy działek 2564/37 i 2564/46 - Niepołomice)
31.Sprawy różne, wolne wnioski.
32.Ogłoszenie podjętych uchwał.
33.Zamknięcie XXXII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
pokaż cały porządek obrad